Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Κεφ 3ο Αλκοόλες

Ασκήσεις στις αλκοόλες

A-1 Διαθέτουμε 12 g 1-προπανόλης τα οποία αφυδατώνονται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC και σχηματίζεται αέριος υδρογονάνθρακας (Α). Ποιος ο όγκος  του αερίου υδ/κα Α μετρημένος σε stp Ποιος όγκος δ/τος Br2 με περιεκτικότητα 16% w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η παραπάνω ποσότητα του αερίου υδ/κα (Α);                                                                                   
Απ 4,48L , 200mL 


A-2 Πόσα αιθανόλης πρέπει να αφυδατωθούν παρουσία H2SO4/170oC για να προκύψουν 4,48 L αερίου υδ/κα μετρημένα σε stp. ΠόσαmL δ/τος Βr2 20%w/v μπορούν να αποχρωματιστούν πλήρως από την παραπάνω ποσότητα του υδρογονάνθρακα;                          
Απ 9,2g , 160mL

Α-3 Διαθέτουμε 2,4g κορεσμένη μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC  και σχηματίζεται αέριος υδ/κας (Β) ο οποίος έχει όγκο 0,896L μετρημένα σε stp.  Aν γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως προς καρβονυλική ένωση (Γ). Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ. Πόσα mL δ/τος Br2 8%w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η μισή ποσότητα του Β;


Β1. Διαθέτουμε 4,48L αερίου C3H4  μετρημένα σε stp τα οποία αντιδρούν πλήρως με Η2Ο σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζεται καρβονυλική ένωση Α.
α. Ποια η μάζα της ένωσης Α που παράγεται;
β. Πόσα g της αλκοόλης Β πρέπει να οξειδωθούν για να σχηματίσουν διπλάσια ποσότητα της ένωσης Α. Να βρεθεί και ο ΣΤ της ένωσης Α και Β.
Απ : 11,6g- 24g

Β2. Διαθέτουμε 2,4g αλκοόλης C3H8O (A) η οποία οξειδώνεται πλήρως και δίνει ένα κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Β.
α. Ποιοι ΣΤ της Α , Β και ποια η μάζα του οξέος Β που παράγεται;
β. Ίση ποσότητα της Α αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4(π) /1400C , πόσα g ένωσης Γ παράγονται; Ποιος ο ΣΤ της ένωσης Γ;
Απ : 2,96g – 2,04g

Β3.  Αλκένιο Α αντιδρά με νερό παρουσία οξέος και δίνει μια ένωση Β η οποία στη συνέχεια οξειδώνεται και δίνει ένα οξύ Γ. Το σώμα Γ αντιδρά με το οξύ HCOOH και σχηματίζουν μια ένωση Δ με τύπο C3H6O2(E).
Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε.

Β4. Σε 500mL δ/τος Br2 4% w/v διαβιβάζουμε 4,48L αερίου αλκινίου C3H4 (Α) μετρημένα σε stp.
α. Θα αποχρωματιστεί το διάλυμα του Br2;
β. Σε μια ποσότητα του παραπάνω αλκινίου Α προσθέτουμε νερό σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζεται ποσοτικά η ένωση Γ. Στην ένωση Γ διαβιβάζουμε περίσσεια Η2/Ni και σχηματίζεται η ένωση Δ. Στην ένωση Δ προσθέτουμε μεταλλικό περίσσεια μεταλλικού Να και ελευθερώνονται 8,96L αερίου μετρημένα σε stp. Να βρεθεί η ποσότητα του Α που χρησιμοποιήσαμε αρχικά. Ποιοι είναι οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ.
Απ: 32g    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου