Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Διπλή αντικατάσταση 1η φάση

Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης είναι αντιδράσεις στις οποίες ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων παραμένει σταθερός. Στις αντιδράσεις αυτές γίνεται ανταλλαγή των ιόντων με βάση το παρακάτω σχήμα :
Α+ Β- + Γ+Δ- → Α+ Δ- + Γ+ Β-
Στις αντιδράσεις αυτές συμμετέχουν άλατα :
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. άλας1 + οξύ1  άλας2 + οξύ2
π.χFeS + 2 HCl →FeCl2 + H2S
2. άλας1 + βάση1  άλας2 + βάση2

π.χ. Na2CO3 +Ca(OH)2  CaCO3↓ + 2 NaOH
3. άλας1 + άλας4 άλας3 + άλας 2
π.χ. AgNO3 + KCl  AgCl + KNO3
Γίνονται όλες οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης;
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει κάποιο από τα προϊόντανα είναι : ή αέριο ή ίζημα ή ασθενής ηλεκτρολύτης.
Π1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΙΖΗΜΑΤΑ :
1. CO32- : ιζήματα όλα εκτός :K+ , Na+ ,NH4+ .
2. S2- : ιζήματα όλα εκτός :K+,Na+,NH4+.
3. Cl- : ιζήματα είναι = AgX , PbX2 ,
4. SO42- : ιζήματα είναι PbSO4, BaSO4 ,CaSO4 .
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ : Ιζήματα όλα εκτός : ΚΟΗ,ΝαΟΗ, Βα(ΟΗ)2 , Ca(OH)2.
Π2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ : Αέρια σε συνήθεις συνθήκες είναι τα :HF, HCl ,HBr ,HI , H2S ,CO2 ,SO2 , NH3
clip_image009
clip_image011clip_image015
3Ba(OH)2 + Aℓ2(SO4)3 → 3BaSO↓ + 2 Aℓ(OH)3
2 AgNO3 (aq) + CaCl2 (aq) → 2 AgCl + Ca(NO3)2 (aq)
AgNO3 (aq) + ΚΙ (aq) → AgΙ + ΚNO3 (aq)
Παρατήρηση : Στα προϊόντα ορισμένες φορές δημιουργούνται ασταθείς ενώσεις οι οποίες μετατρέπονται αυτόματα σε σταθερά σώματα. Τέτοιες ενώσεις είναι :
H2CO= CO2 + H2O
H2SO3 = SO2 + H2O
NH4OH = NH3 + H2O

πχ. (ΝΗ4)2S + 2 NαΟΗ → 2ΝΗ4ΟΗ + Να2S η ένωση ΝΗ4ΟΗ είναι ασταθείς ένωση και πρέπει να αντικαθίστανται από τα σταθερά προϊόντα : ΝΗ3 + Η2Ο δηλαδή :
(ΝΗ4)2S + 2 NαΟΗ→ 2ΝΗ3 + 2Η2Ο + Να2S
σχηματίζονται τρία προϊόντα)
Κ2SO3 + 2 HI → 2KI + SO2 + H2O
α-1 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:
1) NaI + H2SO
2) CaS + HNO3 →
3) K2SO4 + Ca(OH)2 →
4) AgNO2 + AℓI3 →
5) K2SO3 + HCℓO2 →
4) FeBr3 + KOH →
5) Mg(OH)2 + PbI4 →
6) H3PO4 + BaS →
7) (NH4)2CO3 + NaOH →
8) HCℓO4 + MgS →
9) CaCO+ HF →
10) FeSO4 + Ca3(PO4)2 →


α-2 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:
1. υδροξείδιο του βαρίου + φωσφορικό κάλιο
2. βρωμιούχο του καλίου + νιτρικός μόλυβδος II
3. φωσφορικό οξύ + χλωριούχο κάλιο
4. θειούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του καλίου
5. χλωριούχος σίδηρος II + θειούχο νάτριο
6. θειικό αργίλιο + φθοριούχο νάτριο
7. νιτρικό μαγνήσιο + υδροξείδιο του καλίου
8. θειικό αμμώνιο + νιτρικό βάριο
9. ανθρακικό νάτριο + θειικό οξύ
10. νιτρικό ασβέστιο + χλωριούχο βάριο
11. ιωδιούχο νάτριο + νιτρικός μόλυβδος II
12. υδροξείδιο του βαρίου + νιτρικός ψευδάργυρος
13. νιτρικός μόλυβδος II + χλωριούχο ασβέστιο
14. ιωδιούχο αμμώνιo + θειικό οξύ
15. χλωριούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του ασβεστίου

16. θειώδες νάτριο + φωσφορικό οξύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου