Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Στοιχειομετρικές ασκήσεις στα Αλκένια


Ασκήσεις στα Αλκένια από την Τράπεζα θεμάτων ( για την Τρίτη 27/01)  
5. Διαθέτουμε ποσότητα 0,3 mol ενός αλκενίου Α.
α) Ποσότητα 0,1 mol του αλκενίου Α καίγεται πλήρως οπότε παράγονται 8,8 g CO2. Να
προσδιορίσετε το μοριακό τύπο του Α.
β) Να υπολογίσετε τον όγκο αερίου Η2, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη υδρογόνωση ποσότητας 0,1 mol του αλκενίου.
γ) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Br2 που μπορεί να αντιδράσει με 0,1 mol του αλκενίου Α.
6. Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες:
H ένωση Α είναι ένα αλκένιο με 4 άτομα άνθρακα στο μόριό του.
Η ένωση Β είναι ένα αλκάνιο. 29 g του αλκανίου Β κατέχουν όγκο 11,2 L σε STP.
α) 11,2 g του αλκενίου Α καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τα mol του οξυγόνου που απαιτούνται για την καύση.
β) Να βρείτε τον μοριακό τύπο του αλκανίου Β.
γ) Να υπολογίσετε την μάζα σε g του νερού που θα παραχθεί αν η παραπάνω ποσότητα του αλκανίου Β (29 g) καεί πλήρως με περίσσεια οξυγόνου.

7. Δίνονται 21 g ενός αλκενίου (Χ) και ορισμένη ποσότητα αιθενίου.
α) Όλη η παραπάνω ποσότητα του αλκενίου απαιτεί 11,2 L υδρογόνου, μετρημένα σε STP, για να αντιδράσει πλήρως. Να προσδιορίσετε τον μοριακό τύπο του αλκενίου Χ.
β) Η ποσότητα του αιθενίου πολυμερίζεται πλήρως. Το πολυμερές που προκύπτει έχει σχετική μοριακή μάζα Mr= 56.000. Να υπολογίσετε τον αριθμό μορίων του μονομερούς που συνθέτουν ένα μόριο του πολυμερούς.

11. Μάζα 4,2 g αέριου υδρογονάνθρακα με γενικό μοριακό τύπο CνΗ καταλαμβάνει όγκο 2,24 L μετρημένα σε STP.
α) Να βρείτε το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα.
β) Να υπολογίσετε τον όγκο σε L αερίου υδροχλωρίου (HCl), μετρημένα σε STP, ο οποίος απαιτείται για την πλήρη αντίδραση με 0,4 mol αυτού του υδρογονάνθρακα.
γ) Γίνεται πλήρης καύση 0,5 mol αυτού του υδρογονάνθρακα με την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου (O2). Να υπολογίσετε τη μάζα σε g του παραγόμενου H2O και τον όγκο του CO2 σε STP

17.  10 L αερίου αλκενίου Α κατά την πλήρη καύση τους σχηματίζουν 30 L CO2 μετρημένα στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
α. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου Α;
β. Μια ποσότητα από το αλκένιο Α διαβιβάζεται σε νερό παρουσία H2SO4 , οπότε αντιδρά όλη η ποσότητα του αλκενίου και σχηματίζονται 30 g οργανικού προϊόντος Β. Να υπολογίσετε τη μάζα του αλκενίου σε g που αντέδρασε.
γ. Να υπολογίσετε τα mol Ο2 που απαιτούνται για την τέλεια καύση 0,2 mol του οργανικού προϊόντος Β.

20.  Διαθέτουμε μείγμα που αποτελείται από 84 g αλκενίου Α και 28 g αιθενίου.
α) Αν τα 84 g του αλκενίου Α αντιδράσουν πλήρως με νερό, σε κατάλληλες συνθήκες, παράγονται 2 mol οργανικής ένωσης Β. Να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β.
β) Να υπολογίσετε τον όγκο του Ο2, σε L (σε STP ) που απαιτείται για την πλήρη καύση του μείγματος.

21.  84 g C3H6 αναμειγνύονται με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2) και το μείγμα καίγεται πλήρως.
α) Να υπολογίσετε τις ποσότητες σε mol κάθε συστατικού του μείγματος των καυσαερίων.
β) Η ίδια ποσότητα C3H6 αντιδρά με κόκκινο διάλυμα Br2 σε CCl4 8 % w/v και το αποχρωματίζει. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε mL) του διαλύματος Br2 που αντέδρασε.

22. Από την πυρόλυση νάφθας απομονώθηκε μείγμα που αποτελείται από 5,6 g C2H4 και ποσότητα CH4, τα οποία αντέδρασαν πλήρως με περίσσεια Ο2 και στα καυσαέρια βρέθηκαν 11,2 L CO2 (σε STP).
α) Να υπολογίσετε τα mol του CH4 .
β) Με πολυμερισμό του C2H4 παρασκευάστηκε ένα πολυμερές με σχετική μοριακή μάζα 84000. Να υπολογίσετε πόσα μόρια του μονομερούς συνθέτουν το πολυμερές.

25.  Από την κλασματική απόσταξη πετρελαίου απομονώθηκαν: x mol C2H4 και ένα αλκένιο Α.
α) Τα x mol C2H4 αντέδρασαν με διάλυμα Br2 σε CCl4 και σχηματίστηκαν 18,8 g προϊόντος. Να υπολογίσετε την ποσότητα x.
β) Για την πλήρη καύση ορισμένης ποσότητας του αλκενίου Α καταναλώθηκαν 0,6mol Ο2 και στα καυσαέρια μετρήθηκαν 17,6 g CO2. Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκενίου Α.

32. Στο εργαστήριο διαθέτουμε ένα αλκένιο Α και ένα αλκάνιο Β.
α) Μάζα 11,2 g του αλκενίου Α αντιδρούν πλήρως με 32 g βρωμίου (Br2). Να βρείτε τον μοριακό τύπο του αλκενίου Α.
β) Όγκος 4,48 L (STP) του αλκανίου Β απαιτούν για πλήρη καύση 112 L αέρα μετρημένα σε STP. Να βρείτε τον μοριακό τύπο του αλκανίου Β.

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(Br)= 80 και ότι ο αέρας περιέχει 20 % v/v O2.
Ασκήσεις στα αλκένια 2η Φάση
1.  4,2 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 2,24 L Η2, μετρημένα σε συνθήκες STP, παρουσία καταλύτη.
α) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκε­νίου;
β) Διπλάσια ποσότητα αλκενίου αντιδρά πλήρως με νερό σε κατάλληλες συνθήκες. Ποιος ο ΣΤ και η μάζα του προϊόντος;

2.    2,8g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 80 mL διαλύματος Br2 10% w/v.
α) Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου και ποια τα συντακτικά ισομερή του;
β) Ένα από τα ισομερή, που έχει διακλαδισμέ­νη ανθρακική αλυσίδα, αντιδρά πλήρως με Η2Ο, οπότε σχηματίζονται 14,8 g προϊόντος. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος και η μάζα του ισομερούς αυτού.

3.  Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα Br2 σε CCl4 στις επόμενες περιπτώσεις:
α) 1,4 g C2H4 διαβιβάζονται σε 120 mL διαλύματος Br2 σε CCl4 , περιεκτικότητας 8% w/v.
β) 4,2 g C3H6 διαβιβάζονται σε 200 mL διαλύμα­τος Br2 σε CCl4 , περιεκτικότητας 6% w/v.
γ) 4,48 L C2H4, μετρημένα σε συνθήκες STP, διαβιβάζονται σε 300 mL διαλύματος Br2 σε CCl4 , συγκέντρωσης 0,5 Μ.

4.  Ένα αλκένιο Α, όταν καίγεται, παράγει τριπλάσιο όγκο υδρατμών, μετρημένο στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας,
α) Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του Α;
β) Σε κατάλληλες συνθήκες το αλκένιο Α πολυμερίζεται και σχηματίζεται προϊόν που έ­χει σχετική μοριακή μάζα 50.400. Πόσα μόρια μονομερούς περιέχονται σ' ένα μόριο του πολυμερούς;

γ) Να γραφεί η χημική εξίσωση της αντίδρα­σης πολυμερισμού του αλκενίου Α.

Ασκήσεις στα αλκένια 1η Φάση
A1. Πόσα mL δ/τος Br2/CCl4  4%w/v μπορούν να αποχρωματίσουν 4,48L προπενίου μετρημένα σε STP. Ποια η μάζα του προϊόντος που θα σχηματιστεί;

A2. Πόσα αιθενίου αποχρωματίζουν 200mL δ/τος Br2/CCl4  16%w/; Η μισή ποσότητα του αιθενίου καίγεται πλήρως με το απαιτούμενο Ο2 , πόσα L CO2 θα παραχθούν μετρημένα σεSTP;

A3. 5,6L 1-βουτενίου μετρημένα σε STP αποχρωματίζουν 400mL δ/τος Br2/CCl4 . Ποια είναι %w/v του δ/τος του Br2; Αν ίση ποσότητα 1-βουτενίου αντιδράσει πλήρως με νερό /Η+ πόσα g προϊόντος σχηματίζονται;

A4. 1,4 g αιθενίου αποχρωματίζουν πλήρως δ/μα Br2/CCl4  4%w/v. Ποιος ο μέγιστος όγκος του δ/τος Br2 που αποχρωματίζεται ;

A5. Πόσα g προπενίου αποχρωματίζουν 200mL δ/τος Br2/CCl4  32%w/v; Η μισή ποσότητα του προπενίου αντιδρά πλήρως με Η2Ο/Η+. Ποιος ο ΣΤ και η μάζα του προϊόντος που σχηματίζεται;

Δίνονται ArC=12 , H=1 , O=16 , Br=80   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου