Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Άσκηση στον Ιοντικό Δεσμό ... (Δευτέρα 1-12-14)

A-1 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικών δεσμών στα παρακάτω ζεύγη στοιχείων. Να βρεθούν οι Ηλεκτρονικοί Τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;
α. 11A , 15Β
β. 13Γ,  7Δ
γ. 20Ε,  9Ζ
δ. 35Θ ,12Λ
ε. 13Γ , 8Μ

I. Ποιοι οι χημικοί τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται;
II. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Δικαιολογήστε την επιλογή σας:
1. Η ένωση που σχηματίζεται μεταξύ των στοιχείων Α και Β είναι στερεό σώμα σε συνθήκες δωματίου.
2. Τα ιόντα που σχηματίζουν την ένωση μεταξύ Α και Β έχουν αναλογία 1:1 στο κρυσταλλικό πλέγμα.
3. Η ένωση μεταξύ Γ και Μ είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Το 1Η δημιουργεί ιοντική ένωση με το στοιχείο Ε ο χημικός τύπος της οποίας είναι ΕΗ3 .

5. Όλες οι παραπάνω ενώσεις είναι ιοντικές ενώσεις άρα τα τήγματά τους άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου