Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Διαμοριακές δυνάμεις

New 

Παράδειγμα Ποια είδη διαμοριακών δυνάμεων ασκούνται στα παρακάτω ζεύγη;

a. Η2  -  ΗΙ : το Η2 είναι μη πολικό μόριο και το ΗΙ δίπολο άρα Δυνάμεις διασποράς.                                               
β. ΗΒrNO: το ΗΒr είναι δίπολο  μόριο και το ΝΟ δίπολο άρα Δυνάμεις διπόλου –διπόλου.

γ. CH4C2H4:  και τα δύο μόρια είναι μη πολικά άρα Δυνάμεις διασποράς.
δ. ΝΗ3 – Η2Ο:  και τα δύο μόρια είναι δίπολα αλλά και τα δύο διαθέτουν Η που συνδέεται με Ν ,Ο αντίστοιχα άρα υπάρχουν δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα τους. 

ε. ΚΙ - Η2Ο : το ΚΙ είναι ιοντική ένωση (Κ: μέταλλο) άρα περιέχει ιόντα και το νερό είναι δίπολο άρα μεταξύ τους ασκούνται δυνάμεις ιόντος διπόλου

στ. CH3OHH2S: η CH3OH και το H2S είναι δίπολα μόρια άρα Δυνάμεις διπόλου –διπόλου (προσοχή στη
CH3OH υπάρχει Η συνδεδεμένο με Ο άρα θα μπορούσε να έχει δεσμού υδρογόνου αλλά δεν υπάρχει η ίδια ιδιότητα στο H2S).

ζ. ΝαCℓ - KI : και οι δύο ενώσεις είναι ιοντικές άρα υπάρχουν μόνο ιόντα (ιοντικός δεσμός) Ιόντος –Ιόντος.

Ε-4 Ποια είδη διαμοριακών δυνάμεων ασκούνται στα παρακάτω μόρια;
α. CO2 : μη πολικά μόρια → Δυνάμεις διασποράς

β. CO : δίπολα μόρια → Δυνάμεις διπόλου –διπόλου

γ. CH3Br : δίπολα μόρια → Δυνάμεις διπόλου –διπόλου

δ. CH3ΝH2: δίπολα μόρια (με Η συνδεδεμένο με Ν) → δεσμοί υδρογόνου

ε. Fe(NO3)2 : ιοντική ένωση (Fe: μέταλλο) δηλαδή ιόντα → Ιόντος – Ιόντος.


Ε-6  Ποια τα είδη των διαμοριακών δυνάμεων που ασκούνται στα παρακάτω μόρια ;

α. CO2  και  H2                                                   β. CO  και  HΒr            

γ. ΗF  και  H2O                                                  δ. Να+ και HI

ε. ΗCOΟΗ  και  ΝH3                                         στ. CΗ3ΟΗ  και  C3H6

ζ. Ηe και  C2                                                     η.  NaCℓ και Η2Ο

θ. ΗΙ και ΝΟ                                                        ι.   H2S και ΝΗ3


Ε-7  Ποια τα είδη των διαμοριακών δυνάμεων που ασκούνται στα παρακάτω μόρια ;

a. CO                                      β. NH3                                                  γ. CH4

δ. Η2                                         ε. ΗCℓ                                                  στ. CaI2

ζ. CH3CH2NH2                      η. NO2                                                  θ. CH3 –O-CH3
Ε-1 Ποιοι από τους παρακάτω δεσμούς είναι πολωμένοι και ποιοι μη πολικοί δεσμοί;

α.         C- H     …………………        β. H-N ……………    γ. Ι-Ι      …………………
δ.         Η-Ο      …………………        ε. Ν-Ο ……………  στ. Br-Br …………………           

ζ.          F-O      …………

Ε-2 Ποια από τα παρακάτω μόρια είναι πολικά (δίπολα) και ποια μη πολικά ;

HF, H2O, C2H6, He, CH3COOH, Βr2 ,CCℓ4, CH3NH2 ,CO , CH3OCH3 , HF.


Ε-3 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (να δικαιολογήσετε την απάντησή σας).

α. Όλα τα διατομικά μόρια είναι μη πολικά.
   
β. Ο δεσμός μεταξύ H-F είναι ο πιο πολικούς από όλους τους ομοιοπολικούς δεσμούς .
  
γ. Τα πολικά μόρια είναι όλα τα μόρια τα οποία διαθέτουν πολικούς δεσμούς .

 δ. Όλες οι ενώσεις που περιέχουν ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις είναι στερεά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου