Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Επαναληπτικές ασκήσεις οργανικής χημείας Φάση 1η


Επαναληπτικές ασκήσεις οργανικής χημείας

1. Διαθέτουμε 3g 2-προπανόλη τα οποία αφυδατώνονται παρουσία H2SO4(π) /1700C και σχηματίζεται ποσοτικά ένας αέριος υδρογονάνθρακας (Α).
α. Πόσα L αερίου Α μετρημένα σε stp παράγονται ;
β. Η ποσότητα του αερίου Α διοχετεύεται σε διάλυμα Br2/CCℓ4 16%w/v και παρατηρείται αποχρωματισμός του δ/τος του Br2. Ποιος ο μέγιστος όγκος του δ/τος του Br2 που αποχρωματίζεται;
Απ : 1,12L – 50mL

2. Διαθέτουμε 4,48L αερίου C3H4  μετρημένα σε stp τα οποία αντιδρούν πλήρως με Η2Ο σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζεται καρβονυλικής ένωση Α.
α. Ποια η μάζα της ένωσης Α που παράγεται;
β. Πόσα g της αλκοόλης Β πρέπει να οξειδωθούν για να σχηματίσουν διπλάσια ποσότητα της ένωσης Α. Να βρεθεί και ο ΣΤ της ένωσης Α και Β.
Απ : 11,6g- 24g

3. Διαθέτουμε 2,4g αλκοόλης C3H8O (A) η οποία οξειδώνεται πλήρως και δίνει ένα κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Β.
α. Ποιοι ΣΤ της Α , Β και ποια η μάζα του οξέος Β που παράγεται;
β. Ίση ποσότητα της Α αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4(π) /1400C , πόσα g ένωσης Γ παράγονται; Ποιος ο ΣΤ της ένωσης Γ;
Απ : 2,96g – 2,04g

4. Αλκένιο Α αντιδρά με νερό παρουσία οξέος και δίνει μια ένωση Β η οποία στη συνέχεια οξειδώνεται και δίνει ένα οξύ Γ. Το σώμα Γ αντιδρά με το οξύ HCOOH και σχηματίζουν μια ένωση Δ με τύπο C3H6O2(E).
Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε.

5. Σε 500mL δ/τος Br2 4% w/v διαβιβάζουμε 4,48L αερίου αλκινίου C3H4 (Α) μετρημένα σε stp.
α. Θα αποχρωματιστεί το διάλυμα του Br2;
β. Σε μια ποσότητα του παραπάνω αλκινίου Α προσθέτουμε νερό σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζεται ποσοτικά η ένωση Γ. Στην ένωση Γ διαβιβάζουμε περίσσεια Η2/Ni και σχηματίζεται η ένωση Δ. Στην ένωση Δ προσθέτουμε μεταλλικό περίσσεια μεταλλικού Να και ελευθερώνονται 8,96L αερίου μετρημένα σε stp. Να βρεθεί η ποσότητα του Α που χρησιμοποιήσαμε αρχικά. Ποιοι είναι οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ.
Απ: 32g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου