Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Επανάληψη στα αλκένια Β2

Επανάληψη στα αλκένια  :

  1. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις : 

α. 1-προπανόλη  (αφυδάτωση)                             

β. 2-χλώρο βουτάνιο + ΚΟΗ /αλκοολικό →

γ. αιθένιο + Η2

δ. προπένιο + ΗCℓ →

ε. προπένιο →(πολυμερισμός )

στ. 2-βουτένιο + Η2Ο →

ζ.  ……………………… → PVC

η. ………………… + ………… → 2-χλώρο βουτάνιο

θ. ………………… + …………. →  2,3-διβρωμο βουτάνιο

ι. …………………. + …………. → 1-βουτένιο + ΚΒr + Η2Ο 

κ. ………………………………        2-βουτένιο + Η2Ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου