Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Άλατα
Α-3 Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις:

Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης
Κ2S

μη οξυγονούχο άλας
CaSO3


Aℓ2(CO3 )3


PbBr2


CuNO3


Ag3PO4


Cu(CℓO4)2


Zn(ΝΟ2)2


KMnO4


ΑgCℓ


Mg(ΙO4)2


KΒrO


PbSO4


Fe(CN)2


(NH4)3PO3


 
 

Α-4 Να γράψετε τους χημικούς τύπους στις παρακάτω ενώσεις:

Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης

χλωριούχος άργυρος
 μη οξυγονούχο άλας

νιτρικό ασβέστιο


ανθρακικός σίδηρος (ΙΙ) 


φθοριούχο αμμώνιο


θειούχος χαλκό (Ι)


Υποχλωριώδες αργίλιο


κυανιούχος Zn


νιτρικό χρώμιο (VI) 


ιωδιούχος μόλυβδος (ΙV)


φωσφορικό κάλιο


νιτρώδες αργίλιο


θειούχος σίδηρος (ΙΙΙ) 


θειώδες ασβέστιο


θειικός κασσίτερος (ΙV)


Φωσφορικό βάριο


χλωρικό αμμώνιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου