Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ασκήσεις στον Ιοντικό δεσμό


1η Φάση 
Ασκήσεις στους χημικούς δεσμούς  

Β1 Το στοιχείο Α βρίσκεται στη 1η ομάδα του ΠΠ και στην 3η περίοδο.
α. Ποια η ηλεκτρονιακή του δομή ;
β. Να περιγράψετε το χημικό δεσμό (Ηλεκτρονιακό Τύπο) που θα σχηματίσει :
Ι. με το 1Η            ΙΙ. με το 16S          III. με το  7N
γ. Ποιος ο ΣΤ και ποιος ΜΤ των παραπάνω ενώσεων;

Β2. Δίνονται τα στοιχεία 12Α,  17Β, 8Γ , 1Δ.
α. Ποια στοιχεία από αυτά είναι μέταλλα και ποια αμέταλλα ;
β. Να περιγράψετε τους δεσμούς (Ηλ.Τ.) όπου σχηματίζονται :
Ι) Α,Β                     ΙΙ) Α,Γ                    ΙΙΙ) Α,Δ                 

Β3. Το ιόν Α2+ έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 17Cℓ-.
α. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο ανήκει το στοιχείο Α;
β. Ποιος ο δεσμός του Α με το 8Ο (Ηλ.Τ.);
γ. Ποιος ο δεσμός του Α με το 9F (Ηλ.Τ.);

Β4. Το ιόν Α-  έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δομή  με το 10Νe.
α. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός Ζ του Α ;
β. Ποιος ο δεσμός που θα σχηματίσει το Α με το 13Aℓ(Ηλ.Τ.);
γ. Ποιος ο δεσμός που θα σχηματίσει το Α με το 12Μg(Ηλ.Τ.); 2η φάση Ιοντικού δεσμού 


Γ1. Δίνονται τα στοιχεία : 17Cℓ, 8O , 11Nα , 13Aℓ , 15P , 12Mg  , 16S
α. Ποιος ο χημικός δεσμός που θα σχηματιστεί μεταξύ (Ηλ.Τ.) :
i.  Να, S            ii. Aℓ , O          iii. Mg, Cℓ       iv. Nα ,O          v. Mg , P

β. Ποια είναι η αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα για τις παραπάνω
χημικές ενώσεις;  

Γ2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
(αιτιολογείστε σύντομα τις απαντήσεις σας)
1. Οι ιοντικές ενώσεις είναι στερεά κρυσταλλικά σώματα και δεν υπάρχει η έννοια του μορίου για αυτές.
2. Οι ιοντικές ενώσεις είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικούς ρεύματος.
3. Το NαCℓ όταν διαλυθεί στο νερό το διάλυμα που σχηματίζεται άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.
4. Οι ιοντικές ενώσεις μπορούν να σχηματιστούν και μεταξύ των ίδιων στοιχείων.
5.  Στην ιοντική ένωση ΜgI2 η αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα είναι 1:2 για τα ιόντα Mg2+ , I-.

Γ3. Το στοιχείο Μ είναι στοιχείο της 2ης ομάδας του ΠΠ και το στοιχείο Χ είναι στοιχείο της 17ης ομάδας του ΠΠ.
α. Ποιος ο χημικός δεσμός που θα σχηματιστεί μεταξύ τους(Ηλ.Τ.);
β. Ποιος ο χημικός δεσμός που θα σχηματιστεί μεταξύ του Μ και του 1Η (Ηλ.Τ.);

Γ4. Το ιόν Χ2- έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 17Cℓ-. Το στοιχείο Μ έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 20Ca+.
α. Ποιος ο ατομικός αριθμός των στοιχείων Χ, Μ; Σε ποια ομάδα και ποια περίοδο ανήκουν τα στοιχεία αυτά;
β. Ποιος ο χημικός δεσμός που θα σχηματιστεί μεταξύ τους το Μ, Χ(Ηλ.Τ.);


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου