Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Ασκήσεις στον ΠΠ

Ασκήσεις στον ΠΠ

A-1 Δίνονται τα στοιχεία 1Η , 12Mg, 15P , 55Cs , 18Ar , 33As , 8O , 2He
α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή των παραπάνω στοιχείων σε στιβάδες.
β. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο ανήκουν τα στοιχεία αυτά;
γ. Ποια από αυτά τα στοιχεία εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες;

Α-2 Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
1. Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από ……… περιόδους και ………… ομάδες.
2. Τα στοιχεία της  ………… ομάδας αλκάλια και είναι ……… στοιχεία γιατί το ……… δεν ανήκει στα αλκάλια γιατί είναι ……………..
3. Τα στοιχεία της 17η ομάδας ονομάζονται …………….. και είναι …………. Τα στοιχεία αυτά έχουν ……… ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα.
4. Τα στοιχεία στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα κατατάσσονται με αυξανόμενο ………… αριθμό. Τα ευγενή αέρια βρίσκονται στην ………… ομάδα του Π.Π.
5. Τα στοιχεία που βρίσκονται πιο αριστερά σε μια περιόδου χαρακτηρίζονται ………………. Ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται δεξιά μέχρι την VIIA ομάδα χαρακτηρίζονται ως ……………………… .

Α3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζονται σωστές και ποιες λανθασμένες ;
1. Το 1Η  ανήκει στην ΙΑ ομάδα του ΠΠ και είναι μέταλλο.
2. Το 20Ca ανήκει στις αλκαλικές γαίες και είναι μέταλλο.
3. Όλα τα ευγενή αέρια έχουν 8e στην εξωτερική στιβάδα.
4. Όταν ένα στοιχείο χρησιμοποιεί τρεις στιβάδες για την διάταξη των ηλεκτρονίων της ανήκει στην 3η περίοδο του ΠΠ;
5. Το 3ο αλογόνο έχει Ζ=35 και βρίσκεται στην 4η περίοδο του ΠΠ.

Α4. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός των παρακάτω στοιχείων:
α. 4ο ευγενές αέριο
β. 2η  αλκαλική γαία
γ. 4ο αλογόνο
δ. 3ο στοιχείο της 15ης ομάδας
ε. 4ο αλκάλιο

Α5 Το ιόν με φορτίο Α2+ έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 18Ar. Να βρεθούν
1. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Α.
2. Σε ποια ομάδα και ποια περίοδο ανήκει το Α;
3. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το Α και είναι το δραστικότερο αμέταλλο.
4. Το ιόν Γ  έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 18Ar. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του Γ . Ποια η είναι η θέση του Γ στον ΠΠ;

Α6. Το ιόν με φορτίο Α2-  έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 15P+. Να βρεθούν
1. Η ηλεκτρονιακή δομή του Α και η θέση του στο ΠΠ.
2. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου Γ που έχει παρόμοιες ιδιότητες με το Α αλλά βρίσκεται σε μια περίοδο πιο κάτω από το Α.
3. Ποιος ο μαζικός αριθμός ενός στοιχείου Ε το οποίο είναι δραστικότερο μέταλλο από το Α αλλά ανήκει στην ίδια περίοδο με αυτό και ο αριθμός των νετρονίων του είναι κατά δύο μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου