Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Τέστ στα ταξινόμηση της ύλης και στα δ/τα 2009


Επώνυμο               : ……………………………………    Όνομα   : ……………………………………

Τμήμα                    : ……………………………………    Ημερομηνία: ……………………………………

Θέμα 1ο                                                                                                                         5x2=10 μονάδες
Α. Ποιο από τα παρακάτω σώματα είναι δ/μα ;
α. νερό και λάδι
 β. νερό και πάγος   
γ. ελληνικός καφές
δ. νερό και ζάχαρη

Β. Ποιο από τα παρακάτω δ/τα έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα;
α. 50g Δ/τος περιέχουν 5g ΝαCℓ
 β. 100g Δ/τος περιέχουν 5g ΝαCℓ
γ. 25g Δ/τος περιέχουν 5g ΝαCℓ
δ. 200g Δ/τος περιέχουν 10g ΝαCℓ

Γ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες ;
1. Τα μίγματα αποτελούνται από ένα είδος μορίων.
2. Οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένη αναλογία μαζών.
3. Τα μίγματα διαχωρίζονται στα συστατικά τους με φυσικές μεθόδους.


Θέμα 2ο                                                                                                                      5+2+3=10 μονάδες
Σε 450g νερού προσθέτουμε 50g ΝαCℓ  αναδεύουμε και διαλύεται. Να βρεθούν :
α. Ποια είναι η %w/w σε ΝαCℓ (Δ1);
β. Πόσα g Δ/τος περιέχουν 4g ΝαCℓ;
γ. Ποια είναι η %w/v του παραπάνω δ/τος αν η πυκνότητα του δ/τος είναι d=1,2g/mL;

                                               
                                                           

Καλή Επιτυχία
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου