Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Οξειδοαναγωγή

Οξειδοαναγωγή

Ε-1 Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και ποιες μεταθετικές αντιδράσεις;  Ποιο σώμα είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό ;

1.         Η2 + 1/2O2 →H2O

2.         FeO + 2HC →H2O + FeC2

3.         MnO2 + 4HI →MnI2 + I2 + 2H2O

4.         2NH3  + 3Br2 → N2 + 6HBr

E-2 Ποια από τα παρακάτω σώματα δρουν ως οξειδωτικά και ποια ως αναγωγικά;

(Με βάση τον αριθμό οξείδωσης των στοιχείων ) 

1.         Κ2Cr2O7                          2. NH3                           

3.         H2S                                   4. FeI3  

5.         SO2                                               6.H2O2

E-3 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις:

1.   Α + Η2SΟ4 (πθ) →                   5. Ag + Η2SΟ4 (πθ) →

2.  Zn + HNO3 (α) →                       6. Cr + Η2SΟ4 (πθ) →

3. Cα + HNO3 (π) →                       7. Fe + HNO3 (α) →

4. Fe + Η2SΟ4 (πθ) →                      8. Cu + HNO3 (π) →   

E-4 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις:

1.   C+ Η2SΟ4 (πθ) →                      5. P + Η2SΟ4 (πθ) →

2.  P + HNO3 (α) →                          6. C+ HNO3 (π) →

3.  S + HNO3 (π) →                          7. S+ HNO3 (α) →

4. S + Η2SΟ4 (πθ) →                        8. I2 + HNO3 (π) → 

E-5 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις:

1.   FeO+ KMnΟ4 + Η2SΟ4                      

2.  K2Cr2Ο7+ H2S+ Η2SΟ4                 3. KMnΟ4 +  ΗBr→ 

4.  FeI2+ KMnΟ4 + ΗI                           5. KCl+ KMnΟ4 + Η2SΟ4  

6.  K2Cr2Ο7+K2S+ Η2SΟ4                   7. KI+ MnΟ2 + Η2SΟ4   

8. K2Cr2Ο7+ ΗCl→

clip_image001clip_image002

1 σχόλιο: