Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Διπλή αντικατάσταση


 Να συμπληρώσεις τις επόμενες αντιδράσεις
AgNO3   +   NαBr        →                    Cα(NO3)2    +   K2SO4  
K2S    +    Pb(NO3)2                         NαCl            +   Pb(NO3)
Na2CO3   +  CaCl2                          Cu(NO3)2     +   NαS      
BaCl2       +  K2 CO3                       Bα(NO3)2     +   NH4I     
NH4Br      +  Pb(NO3)2                    NαF            +    AgNO3 
FeCl2       +  K2S                             CaCl2         +     Nα2S  
FeCl2        +  K2SO4                        AgNO3        +    K2S   
(NH4)2SO4 +NaOH                         NH4Cl         +   Ca(OH)2 
AlCl3         +   NaOH                       Fe(SO4)3     +   NaOH   
CaCl2        +   NαOH                       Pb(NO3)2     +   NaOH 
Ca(NO3)2   +  H2S                          Pb(NO3)2     +    H2SO4
AgNO3       +    HBr                        KCN          +    HCl 
NαCl   +   H2SO4      →                       Cu(NO3)2    +   HCl  →
Na3PO4  +  HCl      →                  
FeS        +   HBr     →                 

1 σχόλιο: