Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ασκήσεις στις αλκοόλες

Ασκήσεις στις αλκοόλες

A-1 Διαθέτουμε 12 g 1-προπανόλης τα οποία αφυδατώνονται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC και σχηματίζεται αέριος υδρογονάνθρακας (Α). Ποιος ο όγκος  του αερίου υδ/κα Α μετρημένος σε stp ; Ποιος όγκος δ/τος Br2 με περιεκτικότητα 16% w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η παραπάνω ποσότητα του αερίου υδ/κα (Α);                                                                                   
Απ 4,48L , 200mL 


A-2 Πόσα g αιθανόλης πρέπει να αφυδατωθούν παρουσία H2SO4/170oC για να προκύψουν 4,48 L αερίου υδ/κα μετρημένα σε stp. Πόσα mL δ/τος Βr2 20%w/v μπορούν να αποχρωματιστούν πλήρως από την παραπάνω ποσότητα του υδρογονάνθρακα;                          
Απ 9,2g , 160mL
 


Α-3  8,96L προπενίου μετρημένα σε stp αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία οξέος και σχηματίζουν την αλκοόλη (Α). Πόσα g αλκοόλης(Α) σχηματίζονται ; Η ποσότητα της αλκοόλης αντιδρά πλήρως με Να. Ποιος ο όγκος του αερίου που σχηματίζεται μετρημένος σε stp;                                                                                                                                   
Απ 24g 4,48Α-4 Διαθέτουμε 2,4g κορεσμένη μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC  και σχηματίζεται αέριος υδ/κας (Β) ο οποίος έχει όγκο 0,896L μετρημένα σε stp.  Aν γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως προς καρβονυλική ένωση (Γ). Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ. Πόσα mL δ/τος Br2 8%w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η μισή ποσότητα του Β;    
                                                                                                                           
Απ C3H7OH , 40mL
 

                                                                                                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου