Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

IΙ. Αντιδράσεις Διπλής αντικατάστασης

Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης είναι αντιδράσεις στις οποίες ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων παραμένει σταθερός. Στις αντιδράσεις αυτές γίνεται ανταλλαγή των ιόντων με βάση το παρακάτω σχήμα :

Α+ Β- + Γ+Δ- → Α+ Δ- + Γ+ Β-

Στις αντιδράσεις αυτές συμμετέχουν άλατα :

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. άλας1 + οξύ1 άλας2 + οξύ2

π.χ. FeS + 2 HCl →FeCl2 + H2S

2. άλας1 + βάση1 άλας2 + βάση2

π.χ. Na2CO3 +Ca(OH)2 CaCO3+ 2 NaOH

3. άλας1 + άλας4 άλας3 + άλας 2

π.χ. AgNO3 + KCl AgCl + KNO3

Γίνονται όλες οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης;

Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει κάποιο από τα προϊόντα να είναι : ή αέριο ή ίζημα ή ασθενής ηλεκτρολύτης.

Π1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΙΖΗΜΑΤΑ :

1. CO32- : ιζήματα όλα εκτός :K+ , Na+ ,NH4+ .

2. S2- : ιζήματα όλα εκτός :K+,Na+,NH4+.

3. Cl- : ιζήματα είναι = AgX , PbX2 ,

4. SO42- : ιζήματα είναι PbSO4, BaSO4 ,CaSO4 .

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ : Ιζήματα όλα εκτός : ΚΟΗ,ΝαΟΗ, Βα(ΟΗ)2 , Ca(OH)2.

Π2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ : Αέρια σε συνήθεις συνθήκες είναι τα :HF, HCl ,HBr ,HI , H2S ,CO2 ,SO2 , NH3

clip_image009

clip_image011clip_image015

3Ba(OH)2 + Aℓ2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2 Aℓ(OH)3

2 AgNO3 (aq) + CaCl2 (aq) → 2 AgCl + Ca(NO3)2 (aq)

AgNO3 (aq) + ΚΙ (aq) AgΙ + ΚNO3 (aq)

Παρατήρηση : Στα προϊόντα ορισμένες φορές δημιουργούνται ασταθείς ενώσεις οι οποίες μετατρέπονται αυτόματα σε σταθερά σώματα. Τέτοιες ενώσεις είναι :

H2CO3 = CO2 + H2O

H2SO3 = SO2 + H2O

NH4OH = NH3 + H2O

πχ. (ΝΗ4)2S + 2 NαΟΗ 2ΝΗ4ΟΗ + Να2S η ένωση ΝΗ4ΟΗ είναι ασταθείς ένωση και πρέπει να αντικαθίστανται από τα σταθερά προϊόντα : ΝΗ3 + Η2Ο δηλαδή :

(ΝΗ4)2S + 2 NαΟΗ→ 2ΝΗ3 + 2Η2Ο + Να2S

( σχηματίζονται τρία προϊόντα)

Κ2SO3 + 2 HI → 2KI + SO2 + H2O

A-5 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

1) NaI + H2SO4

2) CaS + HNO3

3) K2SO4 + Ca(OH)2

4) AgNO2 + AℓI3

5) K2SO3 + HCℓO2

4) FeBr3 + KOH →

5) Mg(OH)2 + PbI4

6) H3PO4 + BaS →

7) (NH4)2CO3 + NaOH →

8) HCℓO4 + MgS →

9) CaCO3 + HF →

10) FeSO4 + Ca3(PO4)2

A-6 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

1. υδροξείδιο του βαρίου + φωσφορικό κάλιο

2. βρωμιούχο του καλίου + νιτρικός μόλυβδος II

3. φωσφορικό οξύ + χλωριούχο κάλιο

4. θειούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του καλίου

5. χλωριούχος σίδηρος II + θειούχο νάτριο

6. θειικό αργίλιο + φθοριούχο νάτριο

7. νιτρικό μαγνήσιο + υδροξείδιο του καλίου

8. θειικό αμμώνιο + νιτρικό βάριο

9. ανθρακικό νάτριο + θειικό οξύ

10. νιτρικό ασβέστιο + χλωριούχο βάριο

11. ιωδιούχο νάτριο + νιτρικός μόλυβδος II

12. υδροξείδιο του βαρίου + νιτρικός ψευδάργυρος

13. νιτρικός μόλυβδος II + χλωριούχο ασβέστιο

14. ιωδιούχο αμμώνιo + θειικό οξύ

15. χλωριούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του ασβεστίου

16. θειώδες νάτριο + φωσφορικό οξύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου