Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Ασκήσεις στις αλκοόλες και στις καρβονυλικές ενώσεις

Ε-1 Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις :

α. αιθένιο + νερό →

β. 1-βουτένιο + νερό →

γ. γλυκόζη clip_image002

δ. 2-βουτανόλη + Να →

ε. αιθανικό οξύ + 1-προπανόλη →

στ. 1-προπανόλη clip_image004

ζ. μεθανικό οξύ + 2-προπανόλη →

η. αιθανόλη + ΙΟΙ → …………….. +ΙΟΙ → ………………..

θ. 2-βουτανόλη + ΙΟΙ →

ι. 3-μέθυλο 2-βουτανόλη clip_image006

Ε-2 Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις :

α. αιθνάλη + Η2

β. προπανόνη + Η2

γ. αιθίνιο + νερό →

δ. 1-προπίνιο + νερό →

ε. αιθανάλη + ΗCN →

στ. βουτανόνη + ΗCN →

ζ. προπανάλη + ΙΟΙ →

Ε-3 Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις :

α. ………………. + ………….. → CH3ONa + ……

β. …………………. + ………… CH3COOCH3 + H2O

γ. ………………… + …………. → CH3COOH + H2O

γ. ………………… → CH3CH2OCH2CH3 + H2O

δ. ………………….. + Η2CH3CH2CH2–OH

ε. …………………… → CH3CH2CH=CH2 + H2O

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου