Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Στοιχειομετρικές ασκήσεις Β Λυκείου Χημεία ΓΠ

Α-1 Διαθέτουμε 18,4 g αιθανόλης τα οποία διέρχονται πάνω από δ/μα στους H2SO4 (π) / 1700C .

α. Πόσα L αερίου οργανικού προϊόντος (Α) σε stp παράγονται ;

β. Πόσα ml δ/τος Br2/CCl4 8% w/v μπορεί να αποχρωματίσει η παραπάνω ποσότητα του αερίου Α;

Α-2 Διαθέτουμε 4,48 L αερίου προπινίου μετρημένα σε stp. Πόσα ml δ/τος Br2/CCl4 8% w/v μπορεί να αποχρωματίσει η παραπάνω ποσότητα του προπινίου;

Η μισή ποσότητα του προπινίου αντιδρά με μεταλλικό Να , ποιος ο όγκος του αερίου που παράγεται μετρημένος σε stp;

Η υπόλοιπη μισή ποσότητα του προπινίου καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20%v/v O2). Να βρεθεί ο όγκος του αέρα μετρημένος σε stp .

Α-3 9,2 g κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνονται με την παρουσία H2SO4 (π) / 1700C . Το αέριο Β που σχηματίζεται χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.

Το 1 ο μέρος αποχρωματίζει 200ml δ/τος Br2/CCl4 8% w/v. Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α και Β.

Το 2ο μέρος αντιδρά πλήρως με ΗCl. Ποια η μάζα του προϊόντος που παράγεται;

Τα Ar H=1 C=12 , O=16 , Br=80 ,Cl=35,5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου