Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων και Περιοδικός Πίνακας Ι

Ε-1 Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες των παρακάτω στοιχείων :

12Μg

20Ca

3Li

17Cℓ

31Ga

56Ba

84Po

Ε-2 Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες των παρακάτω ιόντων:

11Να3+

20Ca+

3Li3+

17Cℓ2-

31Ga4-

56Ba +

84Po2-

Ε-3 Ένα στοιχείο Χ διαθέτει ένα ανιόν με φορτίο -3 το οποίο έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 36Κr. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ και να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου σε στιβάδες.

Ε-4 Ένα στοιχείο Χ διαθέτει ένα κατιόν με φορτίο +2 το οποίο έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 18Ar. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ και να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου σε στιβάδες.

E-5 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Α. Τα άτομα των στοιχείων είναι ηλεκτρικά ουδέτερα.

Β. Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα του Π.Π. έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα.

Γ. Μπορεί ένα στοιχείο να έχει στην εξωτερική στιβάδα 7 ηλεκτρόνια.

Δ. Το ιόν Χ3- έχει 3 πρωτόνια περισσότερα από το στοιχείο Χ.

Ε. Το 17Χ διαθέτει ένα ιόν το οποίο έχει 18 ηλεκτρόνια άρα είναι ανιόν με φορτίο 2-.

Στ. Τα στοιχεία που έχουν 1 ηλεκτρόνιο σθένους ανήκουν στα αλκάλια.

Ζ. Τα στοιχεία της 17ης ομάδας του ΠΠ ονομάζονται αλογόνα και είναι 5 στοιχεία.

Ε-6 Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του ΠΠ ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία:

19K ………………………………… και …………………………………..

16S ………………………………… και …………………………………..

38Sr ………………………………… και …………………………………..

5B ………………………………… και …………………………………..

33 As ………………………………… και …………………………………..

87Fr ………………………………… και …………………………………..

9F ………………………………… και …………………………………..

E-7 Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός Ζ για τα στοιχεία:

Α. Στοιχείο της 3ης περιόδου και 17ης ομάδας

Β. Στοιχείο της 2ης περιόδου και 2ης ομάδας

Γ. Στοιχείο της 4ης περιόδου και 15ης ομάδας

Δ. Στοιχείο της 3ης περιόδου και 2ης ομάδας

Ε. Το 3ο ευγενές αέριο

Στ. Το 3ο αλογόνο

Ζ. Το 4ο αλκάλιο

Η. Η 4η αλκαλική γαία.

E-8 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Α. Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο έχουν παρόμοιες ιδιότητες.

Β. Τα στοιχεία που έχουν 7 ηλεκτρόνια την εξωτερική στιβάδα ανήκουν στα αλογόνα.

Γ. Οι ιδιότητες των στοιχείων καθορίζονται κυρίως από τα ηλεκτρόνια της εξωτερική στιβάδας.

Δ. Το στοιχείο 13Aℓ ανήκει στη 3η περίοδο και στη 3η ομάδα του Π.Π.

Ε. Το στοιχείο που βρίσκεται στη 4η περίοδο και 16η ομάδα έχει Ζ=34.

Στ. Τα ευγενή αέρια έχουν 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα.

Ζ. Τα στοιχεία 3Li και 55Cs παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες.

Ε-9 Το στοιχείο Χ βρίσκεται στην ίδια ομάδα με το στοιχείο 17Cℓ και το τελευταίο ηλεκτρόνιο του βρίσκεται στη στιβάδα Ν. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός Ζ του στοιχείου Χ.

Ε-10 Το στοιχείο Χ έχει ιόν με φορτίο +1 το οποίο έχει ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το στοιχείο Ψ που βρίσκεται 3η περίοδο του ΠΠ και είναι αλκάλιο. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός Ζ του στοιχείου Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου