Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Γ΄Λυκείου :Αντιδράσεις Προσθήκης

A . Αντιδράσεις προσθήκης.

1. Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις :

Α. 1-βουτένιο + νερό /Η+ :

Β. 2-μέθυλο 2-βουτένιο +HCℓ:

Γ. προπανάλη +Η2/Νi:

Δ. βουτανόνη +Η2/Νi:

Ε. 2-βουτίνιο + H2O/HgSO4,H2SO4:

Στ. βουτανόνη + HCN και στη συνέχεια υδρόλυση του προϊόντος :

Ζ. μέθυλο βουτίνιο + 2ΗCℓ:

Η. 2-χλωρο βουτάνιο +Mg και στη συνέχεια αντίδραση με το νερό :

Θ. αιθυλομαγνήσιο ιωδίδιο + HCH=O και υδρόλυση του προϊόντος :

Ι. ισοπρόπυλο χλωρίδιο + προπανάλη και υδρόλυση του προϊόντος :

Κ. αιθυλομαγνήσιο ιωδίδιο + βουτανόνη και υδρόλυση του προϊόντος :

Λ. προαπανονιτρίλιο + νερό :

Μ. βουτανονιτρίλιο +2Η2 /Ni:

Β. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις:

1. …………………………. + H2O → 2-προπανόλη

2. ……………………….. + Η2 → 1-βουτανόλη

3. ……………………………… + H2O → βουτανόνη

4. ………………………………. + ………… → αιθανάλη

5. ………………………….. + ………. → 2,2- δίχλωρο βουτάνιο

6. ……………………… + ………….. → ………………………………………… clip_image004 clip_image002+ ΝΗ3

7. …………………………… +2Η2 → CH3CH2NH2

8. ……………………. + …………………….. → ………………………………….clip_image004[1] clip_image006+Mg(OH)Cℓ

9. …………………………… + …………………→ …………………………….clip_image004[2]clip_image008 +Mg(OH)Br

10. ……………………… + …………………→ ………………………clip_image004[3] clip_image010+Mg(OH)Br

11. …………………….+ …………….clip_image004[4] CH3CH2CH3 +Mg(OH)Br

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου