Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Συγκέντρωση διαλυμάτων


Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Κεφ 4ο Καρβοξυλικά οξέα


Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Στοιχειομετρικές ασκήσεις στις αλκοόλες

Ασκήσεις στις αλκοόλες

A-1 Διαθέτουμε 12 g 1-προπανόλης τα οποία αφυδατώνονται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC και σχηματίζεται αέριος υδρογονάνθρακας (Α). Ποιος ο όγκος  του αερίου υδ/κα Α μετρημένος σε stp Ποιος όγκος δ/τος Br2 με περιεκτικότητα 16% w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η παραπάνω ποσότητα του αερίου υδ/κα (Α);                                                                             
Απ 4,48L , 200mL 


A-2 Πόσα αιθανόλης πρέπει να αφυδατωθούν παρουσία H2SO4/170oC για να προκύψουν 4,48 L αερίου υδ/κα μετρημένα σε stp. ΠόσαmL δ/τος Βr2 20%w/v μπορούν να αποχρωματιστούν πλήρως από την παραπάνω ποσότητα του υδρογονάνθρακα;                          
Απ 9,2g , 160mL


Α-3  8,96L προπενίου μετρημένα σε stp αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία οξέος και σχηματίζουν την αλκοόλη (Α). Πόσα gαλκοόλης(Α) σχηματίζονται ; Η ποσότητα της αλκοόλης αντιδρά πλήρως με Να. Ποιος ο όγκος του αερίου που σχηματίζεται μετρημένος σε stp                                                                                                                                  
Απ 24g 4,48Α-4 Διαθέτουμε 2,4g κορεσμένη μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC  και σχηματίζεται αέριος υδ/κας (Β) ο οποίος έχει όγκο 0,896L μετρημένα σε stp.  Aν γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως προς καρβονυλική ένωση (Γ). Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ. Πόσα mL δ/τος Br2 8%w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η μισή ποσότητα του Β;    
                                                                                                                           
Απ C3H7OH , 40mL

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Κεφ 3ο ΑλκοόλεςΔευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Αλκίνια


Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής - Απλή αντικατάσταση - Σύνθεση - Αποσύνθεση - Διάσπαση

Ασκήσεις στις αντιδράσεις

Άσκηση 1η
Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις :
Zn + HBr →Fe + H2SO4 →
Cu + AgNO3Sn + HCl →
H2 + AgCl →Zn + AuCl3 →
Al + Cr2O3 →Zn + H3PO4 →
Fe + SnSO4 →Pb + HCl →
Fe + CaCl2 →Cu + HCl →
Bα + H2O →K + H2O →
Cu + H2O →Cl2 + MgBr2 →
Cl2 + KI →Br2 + NaCl →
Cl2 + H2S →Mg + H2O →

Άσκηση 2η
Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις σύνθεσης και αποσύνθεσης :
Η2 + Βr2 →…… → H2 + S
Cu + O…… → Nα + O2
C + O2 →……… → Hg + O2
Al + O2 →…………→ C + O2
Fe + S →…………→H2 + N2
N2 + H 
…… + ….. → HF 
…… + …… →N2O4 
…… + …… →PH3 
…… → H2O2

Διπλή αντικατάσταση 2η φάση

Β1 Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις διπλής αντικατάστασης που ακολουθούν :

α. .............................. +  ..................  →  AgCl   +  Al(NO3)3
β. .............................. +  ..................  →  H2S   +  FeSO4
γ.  ............................. +  ..................  →  Cu(OH)2  +  K3PO4
δ. .............................. +  ..................  →  ΝΗ3  +  ZnCl2 + H2O
ε. .............................. +  ..................  →   Ba(OH)2 + CaSO4
στ. .............................. +  ..................  →  Zn(NO3)2   +  CO2  + H2O
ζ. .............................. +  ..................  →  HCl  +   FePO4
θ. .............................. +  ..................  →  Al2S3   +  NH3   + H2O
ι. .............................. +  ..................  →  Pb(OH)2   +  Nα2CO3

κ. .............................. +  ..................  →  FeCO3  + KBr