Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

4o Θέμα της Τράπεζας Θεμάτων
Θέμα 2ο τράπεζας θεμάτων Χημεία Α λυκείου
Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Τράπεζα θεμάτων Χημείας Δείγμα


Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Αραίωση ανάμιξη συμπύκνωση διαλυμάτων


Φάση 1η : ασκήσεις 1,2,3
Φάση 2η : οι υπόλοιπες ασκήσεις.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Συγκέντρωση 1η Φάση


Για τη Δευτέρα 31-3-14 Να κάνετε τις υπόλοιπες ασκήσεις στην καταστατική εξίσωση και τις ασκήσεις :1-7 από το παρακάτω φυλλάδιο . 
Απαντήσεις των ασκήσεων : 1. 0,4g -800mL 2. 0,1M - 1,852g 3. 4M - 12,04 1023 4. 0,22M 5. 0,5M 0,85%w/v 6. 8%w/w - 9,6%w/v 7. 0,8%w/v - 0,76%w/w

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

PV=nRT

Για την Πέμπτη να κάνετε Ε-1 , Α1, Α2 , Α4.

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Από τα άτομα στα μόρια


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ασκήσεις με mol , g , L (STP) - Επανάληψη στις Χημικές αντιδράσεις


Επαναληπτικές ασκήσεις στις χημικές αντιδράσεις :
Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις και να βρεθούν οι ΜΤ (των ενώσεων Α,Β,Γ .....) που ακολουθούν στην παρακάτω εργαστηριακή περιγραφή :
Υδατικό διάλυμα HCl αντιδρά με μεταλλικό Fe και σχηματίζεται ένα άλας Α και ένα αέριο Β. Το Α αντιδρά με διάλυμα ΝαΟΗ και σχηματίζεται ίζημα Γ. Το αέριο Β αντιδρά με αέριο Ν2  και σχηματίζεται μια βάση Δ. Η Δ αντιδρά Η2S και σχηματίζεται άλας Ε. Το Ε αντιδρά με δ/μα Ca(OH)2 και σχηματίζεται ίζημα Θ.

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις και να βρεθούν οι ΜΤ (των ενώσεων Α,Β,Γ .....) που ακολουθούν στην παρακάτω εργαστηριακή περιγραφή :
Αέριο Η2 αντιδρά με Ι2 και σχηματίζουν το σώμα Α. Το Α αντιδρά με Ca και σχηματίζεται ένα στερεό σώμα Β. Το σώμα Β αντιδρά με δ/μα Pb(NO3)2  και σχηματίζεται ίζημα Γ και ένα σώμα Δ. Το σώμα Δ αντιδρά με αραιό δ/μα H2SO4 και σχηματίζεται ίζημα Ε.

Ασκήσεις στις αλκοόλες-καρβονυλικές ενώσεις

Ασκήσεις στις αλκοόλες

A-1 Διαθέτουμε 12 g 1-προπανόλης τα οποία αφυδατώνονται πλήρως παρουσίαH2SO4/170oC και σχηματίζεται αέριος υδρογονάνθρακας (Α). Ποιος ο όγκος  του αερίου υδ/κα Α μετρημένος σε stp Ποιος όγκος δ/τος Br2 με περιεκτικότητα 16% w/vμπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η παραπάνω ποσότητα του αερίου υδ/κα (Α);              4,48L , 200mL 


A-2 Πόσα αιθανόλης πρέπει να αφυδατωθούν παρουσία H2SO4/170oC για να προκύψουν 4,48 L αερίου υδ/κα μετρημένα σε stp. Πόσα mL δ/τος Βr2 20%w/vμπορούν να αποχρωματιστούν πλήρως από την παραπάνω ποσότητα του υδρογονάνθρακα;    9,2g , 160mL
 
 
Α-3  8,96L προπενίου μετρημένα σε stp αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία οξέος και σχηματίζουν την αλκοόλη (Α). Πόσα g αλκοόλης(Α) σχηματίζονται ; Η ποσότητα της αλκοόλης αντιδρά πλήρως με Να. Ποιος ο όγκος του αερίου που σχηματίζεται μετρημένος σε STP Απ 24g 4,48                                              


 Α-4 Διαθέτουμε 2,4g κορεσμένη μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC  και σχηματίζεται αέριος υδ/κας (Β) ο οποίος έχει όγκο 0,896Lμετρημένα σε stp.  Aν γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως προς καρβονυλική ένωση (Γ). Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ. Πόσα mL δ/τος Br28%w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η μισή ποσότητα του Β;    Απ C3H7OH , 40mL
                                                                                                                           

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Σχετικές μάζες Ar , Mr

Προτεινόμενες ερωτήσεις Ε-1 έως Ε-8

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Αλκοόλες 1η Φάση

Να γίνουν οι ασκήσεις  Ε-1 και Ε-3 

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Επανάληψη στις χημικές αντιδράσεις


Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Αλκοόλες

Να γίνουν όλες οι ασκήσεις εκτός από την Ε-2

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Αλκίνια


1η Φάση στα αλκίνια : παρασκευή και προσθήκη