Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Κεφ 4ο Συγκέντρωση Δ/των


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Κεφ 4ο Καρβοξυλικά οξέα


Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός Χημείας 2018

Θέματα 31ου ΠΜΔΧ ΕΔΩ Λύσεις ΕΔΩ 

Κεφ 4ο Στοιχειομετρία


Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Κεφ 3ο Αλκοόλες

Ασκήσεις στις αλκοόλες

A-1 Διαθέτουμε 12 g 1-προπανόλης τα οποία αφυδατώνονται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC και σχηματίζεται αέριος υδρογονάνθρακας (Α). Ποιος ο όγκος  του αερίου υδ/κα Α μετρημένος σε stp Ποιος όγκος δ/τος Br2 με περιεκτικότητα 16% w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η παραπάνω ποσότητα του αερίου υδ/κα (Α);                                                                                   
Απ 4,48L , 200mL 


A-2 Πόσα αιθανόλης πρέπει να αφυδατωθούν παρουσία H2SO4/170oC για να προκύψουν 4,48 L αερίου υδ/κα μετρημένα σε stp. ΠόσαmL δ/τος Βr2 20%w/v μπορούν να αποχρωματιστούν πλήρως από την παραπάνω ποσότητα του υδρογονάνθρακα;                          
Απ 9,2g , 160mL

Α-3 Διαθέτουμε 2,4g κορεσμένη μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4/170oC  και σχηματίζεται αέριος υδ/κας (Β) ο οποίος έχει όγκο 0,896L μετρημένα σε stp.  Aν γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη (Α) οξειδώνεται πλήρως προς καρβονυλική ένωση (Γ). Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ. Πόσα mL δ/τος Br2 8%w/v μπορεί να αποχρωματίσει πλήρως η μισή ποσότητα του Β;

Β1. Διαθέτουμε 4,48L αερίου C3H4  μετρημένα σε stp τα οποία αντιδρούν πλήρως με Η2Ο σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζεται καρβονυλική ένωση Α.
α. Ποια η μάζα της ένωσης Α που παράγεται;
β. Πόσα g της αλκοόλης Β πρέπει να οξειδωθούν για να σχηματίσουν διπλάσια ποσότητα της ένωσης Α. Να βρεθεί και ο ΣΤ της ένωσης Α και Β.
Απ : 11,6g- 24g

Β2. Διαθέτουμε 2,4g αλκοόλης C3H8O (A) η οποία οξειδώνεται πλήρως και δίνει ένα κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Β.
α. Ποιοι ΣΤ της Α , Β και ποια η μάζα του οξέος Β που παράγεται;
β. Ίση ποσότητα της Α αφυδατώνεται πλήρως παρουσία H2SO4(π) /1400C , πόσα g ένωσης Γ παράγονται; Ποιος ο ΣΤ της ένωσης Γ;
Απ : 2,96g – 2,04g

Β3.  Αλκένιο Α αντιδρά με νερό παρουσία οξέος και δίνει μια ένωση Β η οποία στη συνέχεια οξειδώνεται και δίνει ένα οξύ Γ. Το σώμα Γ αντιδρά με το οξύ HCOOH και σχηματίζουν μια ένωση Δ με τύπο C3H6O2(E).
Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε.

Β4. Σε 500mL δ/τος Br2 4% w/v διαβιβάζουμε 4,48L αερίου αλκινίου C3H4 (Α) μετρημένα σε stp.
α. Θα αποχρωματιστεί το διάλυμα του Br2;
β. Σε μια ποσότητα του παραπάνω αλκινίου Α προσθέτουμε νερό σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζεται ποσοτικά η ένωση Γ. Στην ένωση Γ διαβιβάζουμε περίσσεια Η2/Ni και σχηματίζεται η ένωση Δ. Στην ένωση Δ προσθέτουμε μεταλλικό περίσσεια μεταλλικού Να και ελευθερώνονται 8,96L αερίου μετρημένα σε stp. Να βρεθεί η ποσότητα του Α που χρησιμοποιήσαμε αρχικά. Ποιοι είναι οι ΣΤ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ.
Απ: 32g    

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Στοιχειομετρικές ασκήσεις στα Αλκίνια

Να λύσετε τις ασκήσεις Α1 έως Α5.

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Αλκίνια

Για την Δευτέρα 5/2/2018 να λύσετε Β1 , Β2,  Β3.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Αλκένια

Να κάνετε τις ασκήσεις 1 και 2 .