Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Ισομέρεια

Να κάνετε τις ασκήσεις Β1,Β2,Β3,Β4,Β5

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων

1ο Μάθημα: Να λύσετε τις Α0 , Α1 , Α4.
2ο Μάθημα: Να λύσετε τις Α2, Α3,  Α5.

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Περιοδικός Πίνακας

Ασκήσεις στον ΠΠ

Α-1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
1. Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από ……… περιόδους και ………… ομάδες.
2. Τα στοιχεία της  ………… ομάδας αλκάλια και είναι ……… στοιχεία γιατί το ……… δεν ανήκει στα αλκάλια γιατί είναι ……………..
3. Τα στοιχεία της 17η ομάδας ονομάζονται …………….. και είναι …………. Τα στοιχεία αυτά έχουν ……… ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα.
4. Τα στοιχεία στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα κατατάσσονται με αυξανόμενο ………… αριθμό. Τα ευγενή αέρια βρίσκονται στην ………… ομάδα του Π.Π.
5. Τα στοιχεία που βρίσκονται πιο αριστερά σε μια περιόδου χαρακτηρίζονται ………………. Ενώ τα στοιχεία που βρίσκονται δεξιά μέχρι την VIIA ομάδα χαρακτηρίζονται ως ……………………… .

Α2. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός των παρακάτω στοιχείων:
α. 4ο ευγενές αέριο
β. 2η  αλκαλική γαία
γ. 4ο αλογόνο
δ. 3ο στοιχείο της 15ης ομάδας
ε. 4ο αλκάλιο

Α3.  Το ιόν με φορτίο Α2+ έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 18Ar. Να βρεθούν
1. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Α.
2. Σε ποια ομάδα και ποια περίοδο ανήκει το Α;
3. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το Α και είναι το δραστικότερο αμέταλλο.
4. Το ιόν Γ –  έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 18Ar. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του Γ . Ποια η είναι η θέση του Γ στον ΠΠ;

Α4. Το ιόν με φορτίο Α2 έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 15P+. Να βρεθούν
1. Η ηλεκτρονιακή δομή του Α και η θέση του στο ΠΠ.
2. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου Γ που έχει παρόμοιες ιδιότητες με το Α αλλά βρίσκεται σε μια περίοδο πιο κάτω από το Α.
3. Ποιος ο μαζικός αριθμός ενός στοιχείου Ε το οποίο είναι δραστικότερο μέταλλο από το Α αλλά ανήκει στην ίδια περίοδο με αυτό και ο αριθμός των νετρονίων του είναι κατά δύο μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων του.

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Στοιχειομετρία αντιδράσεων Β Λυκείου


Φάση 1η 
Β-1 Διαθέτουμε 50mL δ/τος HCl και προσθέτουμε σταδιακά στερεό K2CO3 μέχρι την πλήρη αντίδραση των δύο ενώσεων. Αν το αέριο που ελευθερώνεται έχει όγκο 8,96L μετρημένα σε stp , να βρεθούν :
α. %w/v περιεκτικότητα του δ/τος HCl ;
β. Πόσα g  K2CO3  προσθέσαμε ;

Β-2 Πόσα mL δ/τος KΟΗ  0,28%w/v πρέπει να προσθέσουμε σε 200mL δ/τος FeCl2 0,4M για να αντιδράσουν πλήρως; Πόσα g ιζήματος σχηματίζονται ;

Β-3 Σε 600ml δ/τος Ca(OH)2 αντιδρούν πλήρως με  200mL δ/τος H3PO4 1 Μ. Ποια είναι %w/v του δ/τος του Ca(OH)2 και ποια η συγκέντρωση του άλατος που σχηματίζεται ;


Β-4  Σε 500mL δ/τος Ca(OH)2 7,4%w/v προσθέτουμε δ/μα ΗΝΟ3 0,5Μ μέχρι να αντιδράσουν πλήρως τα συστατικά . Να βρεθούν :
Ι. Ποιος ο όγκος του δ/τος ΗΝΟ3 που αντέδρασε;                
ΙΙ. Ποια η συγκέντρωση του άλατος ;

Διαδοχικές αντιδράσεις 

B-6 Σε δ/μα 400ml ΝΗ3 με περιεκτικότητα 1,7%w/v διαβιβάζεται αέριο HCℓ μετρημένο σε stp. Οι ουσίες αντιδρούν πλήρως. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου HCℓ που αντέδρασε μετρημένο σε stp;
Το άλας που παράγεται αντιδρά με δ/μα ΚΟΗ 1Μ. Να βρεθεί ο όγκος του δ/τος ΚΟΗ που απαιτείται για πλήρη αντίδραση.

B-7 Διαθέτουμε αέριο H2S που ασκεί P=2atm και έχει όγκο V= 4,1 L σε θερμοκρασία 1270C. Η ποσότητα αυτού του αερίου διαβιβάζεται σε δ/μα ΚΟΗ 0,2Μ. Να βρεθεί ο όγκος του δ/τος του ΚΟΗ που απαιτείται για πλήρη αντίδραση. Το άλας που σχηματίζεται αντιδρά με δ/μα Pb(NO3)2 0,4M. Το άλας που σχηματίζεται αντιδρά με δ/μα ΗCℓ 3,65 %w/v και σχηματίζεται ένα αέριο.
Να βρεθεί ο όγκος του δ/τος HCℓ που χρειάζεται για πλήρη αντίδραση καθώς και ο όγκος του αερίου που παράγεται μετρημένος σε stp.

B-8 Μια ποσότητα Zn αντιδρά με δ/μα ΗΙ το αέριο Α που σχηματίζεται αντιδρά στη συνέχεια με C2 και σχηματίζεται ένα αέριο Β το οποίο διαλύεται σε 500 mL νερού. Το δ/μα που σχηματίζεται απαιτεί 500ml δ/τος Fe(OH)3 1M για πλήρη αντίδραση. Να βρεθούν :
α) Τα g του Zn που αντέδρασαν.
β) Ο όγκος του αερίου Α σε stp.
γ) Η συγκέντρωση του άλατος που προκύπτει από την τελευταία αντίδραση. 

Ασκήσεις Ελλείμματος - Περίσσειας 

Δ1.  Διαθέτουμε 500mL δ/τος HNO3 0,1Μ και προσθέτουμε 500mL δ/τος NaΟΗ 0,4M . Πραγματοποιείται η αντίδραση και σχηματίζεται ένα άλας.
α. Ποια είναι η συγκέντρωση του άλατος που παράγεται ;
β. Πόσα g αντιδρώντος περίσσεψαν;

Δ2.  Σε 200mL δ/τος Ca(ΟΗ)2 1M προσθέτουμε σταδιακά 50 mL δ/τος ΗCl 2Μ. Να βρεθούν:
α. Η μάζα του άλατος που σχηματίστηκε .
β. Η συγκέντρωση του αντιδρώντος που περίσσεψε.

Δ3.  Διαθέτουμε 50mL δ/τος Να2CO3 1M και προσθέτουμε  4,48 L αερίου HCl μετρημένα σε STP. Γίνεται η αντίδραση και προσθέτουμε νερό στο διάλυμα έως όγκο 200mL. Να βρεθούν :
α. ο όγκος του αερίου που σχηματίστηκε μετρημένος σε
STP.
β. η συγκέντρωση του άλατος που σχηματίστηκε.

Δ4. Αναμιγνύουμε 200mL δ/τος H3PO4 1M και 300mL δ/τος Ca(OH)2 0,5M. Ποιες οι συγκεντρώσεις των σωμάτων στο τελικό δ/μα ;  


                                                                                                                

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ηλεκτρονιακή δομή στοιχείων

Α. Ηλεκτρονιακή δομή
Α-1 .Να γίνουν οι ηλεκτρονιακές δομές των παρακάτω στοιχείων :
11Να , 16S , 20Cα, 34Se , 56Ba ,2He , 7N , 52Te , 19K , 35Br.

Α-2 .Να γίνουν οι ηλεκτρονιακές δομές των παρακάτω ιόντων :
15P+ , 12Mg2+, 33As2-, 35Br- .

Α-3 . Διαθέτουμε το ιόν Χ+ το οποίο έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το στοιχείο 18Ar.
Να βρεθεί ο ατομικό αριθμός καθώς και η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στοιχείου Χ.

Α-4 . Διαθέτουμε το ιόν Ψ4- το οποίο έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το στοιχείο 36Kr.

Να βρεθεί ο ατομικό αριθμός καθώς και η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στοιχείου Ψ.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Επανάληψη : Στοιχειομετρία - υπολογισμός mol -μετατροπές.

1. Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω πίνακα, κάνοντας τους υπολογισμούς :


m/g
όγκος σε STP/L
αριθμός mol
αριθμός μορίων
ΝΟ2


0,25

NH3
8,5CH4

3,36


N224,08 × 1022

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, N:14, Η:1.


2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας, αφού γίνουν οι χημικοί υπολογισμοί:


Διαλυμένη ουσία
%w/w
C (M)
%w/v
d (g/mL)
H2SO4
0,49
...........
...........
1,2
NαOH
...........
 0,1Μ
...........
1,05
ΝΗ3
...........
...........
0,17
1,12
HCl
3,65%
..........
..........
1,1
Αραίωση-Συμπύκνωση - Ανάμιξη Δ/των
1. Σε 800ml νερού προσθέτουμε 8g ΝαΟΗ (s). Ποια η συγκέντρωση του δ/τος(Δ1) που προκύπτει ;Σε 200ml από το δ/μα Δ1 προσθέτουμε 50mlνερού ποια είναι η νέα συγκέντρωση του δ/τος που προκύπτει;

2. Διαθέτουμε 250ml δ/τος ΝΗ3 με περιεκτικότητα 3,4%w/v(Δ1). Σε πόσα ml από το δ/μα Δ1 πρέπει να προσθέσουμε 750 ml νερού έτσι ώστε η συγκέντρωση του νέου δ/τος να γίνει 0,5Μ;

3. Σε δ/μα Η2SOπου έχει περιεκτικότητα 4,9 %w/w και πυκνότητα d=1,2g/ml προσθέτουμε 200mlνερού και προκύπτει δ/μα με συγκέντρωση 0,2M. Ποιος ο όγκος του αρχικού δ/τος;


4. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε ένα υδατικό δ/μα ΝαΟΗ 0,8%w/v  με υδατικό δ/μα ΝαΟΗ 0,8Μ για να προκύψει υδατικό δ/μα ΝαΟΗ 0,4Μ;

5.  200mL από ένα υδατικό δ/μα ΝΗ3 0,68 %w/v  αναμιγνύονται ορισμένο όγκο υδατικού δ/τος ΝΗ3 0,17%w/v και  προκύπτει υδατικό δ/μα ΝΗ3 0,2Μ. Να βρεθεί ο όγκος του δεύτερου δ/τος της ΝΗ3 που προσθέσαμε.


6. Αν αναμίξουμε με αναλογία όγκων 2:3 τα υδατικά δ/τα ΝαΟΗ 4%w/v και ΝαΟΗ 0,4%w/v αντίστοιχα , ποια θα είναι η τελική συγκέντρωση του δ/τος που θα προκύψει ; 

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Κεφ 4ο Συγκέντρωση Δ/των


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Κεφ 4ο Καρβοξυλικά οξέα