Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Ομοιοπολικός Δεσμός Δευτέρα 8/12/14

Ε-2 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων :
α. 15Α με 15Α
β. 16Β με 9Γ
γ. 15Α με 1Δ
δ. 14Ε με 35Ζ 
ε. 6Θ με16Β 
στ. 6Θ , 1Δ και 7Λ
Να γράψετε τον Ηλ. Τ , ΣΤ, ΜΤ.
α. Οι παραπάνω ενώσεις είναι μοριακές .
β. Οι δυνάμεις στους παραπάνω χημικούς δεσμούς είναι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης.
γ. Η ένωση μεταξύ Β,Γ περιλαμβάνει τριπλό δεσμό.
δ. Υπάρχει το μόριο Ε2.
ε. Η ένωση ΑΗείναι στερεό σώμα και είναι καλό αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
στ. Οι ομοιοπολικές ενώσεις μπορεί να είναι και άλατα .
ζ. Το στοιχείο 15Α μπορεί να σχηματίσει 3 ομοιοπολικούς δεσμούς.
η. Στην ένωση Ο=Μ=Ο το στοιχείο Μ ανήκει στην 14η ομάδα του Π.Π. ( 6Ο).

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Άσκηση στον Ιοντικό Δεσμό ... (Δευτέρα 1-12-14)

A-1 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικών δεσμών στα παρακάτω ζεύγη στοιχείων. Να βρεθούν οι Ηλεκτρονικοί Τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;
α. 11A , 15Β
β. 13Γ,  7Δ
γ. 20Ε,  9Ζ
δ. 35Θ ,12Λ
ε. 13Γ , 8Μ

I. Ποιοι οι χημικοί τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται;
II. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Δικαιολογήστε την επιλογή σας:
1. Η ένωση που σχηματίζεται μεταξύ των στοιχείων Α και Β είναι στερεό σώμα σε συνθήκες δωματίου.
2. Τα ιόντα που σχηματίζουν την ένωση μεταξύ Α και Β έχουν αναλογία 1:1 στο κρυσταλλικό πλέγμα.
3. Η ένωση μεταξύ Γ και Μ είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Το 1Η δημιουργεί ιοντική ένωση με το στοιχείο Ε ο χημικός τύπος της οποίας είναι ΕΗ3 .

5. Όλες οι παραπάνω ενώσεις είναι ιοντικές ενώσεις άρα τα τήγματά τους άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Ασκήσεις καύσης

Να λύσετε τις ασκήσει Γ3 έως Γ7

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Χημικοί δεσμοί

Για τη Δευτέρα 24-11-2014 να κάνετε τις ερωτήσεις Α-1 έως Α-3Ε-1 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικών δεσμών στα παρακάτω ζεύγη στοιχείων. Να βρεθούν οι Ηλεκτρονικοί Τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;
α. 11A , 15Β
β. 13Γ , 15Δ
γ. 20Ε,  9Ζ
δ. 35Θ , 12Λ
ε. 13Γ , 8Μ
α. Ποιοι οι χημικοί τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;
β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες :
1. Η ένωση που σχηματίζεται μεταξύ των στοιχείων Α και Β είναι στερεό σώμα σε συνθήκες δωματίου.
2. Τα ιόντα που σχηματίζουν την ένωση μεταξύ Α και Β έχουν αναλογία 1:1 στο κρυσταλλικό πλέγμα.
3. Η ένωση μεταξύ Γ και Μ είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Το 1Η δημιουργεί ιοντική ένωση με το στοιχείο Ε ο χημικός τύπος της οποίας είναι ΕΗ3.

5. Όλες οι παραπάνω ενώσεις είναι ιοντικές ενώσεις άρα τήγματά τους άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ε-2 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων :
α. 15Α με 15Α
β. 16Β με 9Γ
γ. 15Α με 1Δ
δ. 14Ε με 35Ζ
ε. 6Θ με16Β
στ. 6Θ , 1Δ και 7Λ
Να γράψετε τον Ηλ. Τ , ΣΤ, ΜΤ.
α. Οι παραπάνω ενώσεις είναι μοριακές .
β. Οι δυνάμεις στους παραπάνω χημικούς δεσμούς είναι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης.
γ. Η ένωση μεταξύ Β,Γ περιλαμβάνει τριπλό δεσμό.
δ. Υπάρχει το μόριο Ε2.
ε. Η ένωση ΑΗ3 είναι στερεό σώμα και είναι καλό αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
στ. Οι ομοιοπολικές ενώσεις μπορεί να είναι και άλατα .
ζ. Το στοιχείο 15Α μπορεί να σχηματίσει 3 ομοιοπολικούς δεσμούς.
η. Στην ένωση Ο=Μ=Ο το στοιχείο Μ ανήκει στην 14η ομάδα του Π.Π. ( 6Ο).
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

ΚαύσηΓια την Τρίτη θα έχετε Π-1 και Α1,Α2,Α3.
Π-1. Να γίνουν οι τέλειες καύσεις :
α.         C4H10 + O2
β.         C8H14 + O2
γ.         C2H2 + O2  →
δ.         εξάνιο  + O2  →
ε.         προπένιο + Ο2
στ.       βουταδιένιο + O2  →
ζ.         αλκανίου + O2  →
η.         αλκενίου + O2  →
θ.         αλκαδιένιο + O2  →
ι.          υδρογονάνθρακα + O2  →
κ.         CH3-CH=CH-CH2-CH3 + O2  →


Ασκήσεις Καύσης

Μεθοδολογία ασκήσεων καύσης.
Για  την  επίλυση  ασκήσεων  καύσης πρέπει να ακολουθήσουμε  ορισμένα  βήματα:
1ον Γράφουμε  την  αντίδραση  της  καύσης  και  συμπληρώνουμε  τους  συντελεστές.
2ον Επιλέγουμε  με ποια μονάδα  θα κάνουμε  τους  υπολογισμούς  συνήθως mol εκτός  και  αν ξέρουμε  ότι τα  αντιδρώντα  και τα  προϊόντα   της  καύσης  είναι  αέρια   και  τα  δεδομένα  και  τα  ζητούμενα   είναι σε μονάδες  όγκου  οπότε χρησιμοποιούμε  cm3 ή L.
Οι  όγκοι  πρέπει  να  έχουν  μετρηθεί στις  ίδιες  συνθήκες  πίεσης  και  θερμοκρασίας.
Παράδειγμα:
C3H8       
+  5  O2  
-
3 CO2  
+  4 H2O
Xmol                
5Xmol                
mol         
mol
X  L
5X L                  
L         
4 Χ L
*Πρέπει  να τονιστεί  ότι αν  όγκος  αναφέρεται  σε  stp μπορούμε να  τον  μετατρέψουμε  σε mol με τον  τύπο   n=Vstp/22,4  επίσης  αν  μας δίνουν  μάζα (g) τότε  μετατρέπουμε σε mol μέσω  του  τύπου n=m/Μr
Παρατήρηση 1η : Στα καυσαέρια της τέλειας καύσης υπάρχουν CO2 και H2O. Όμως πολλές φορές χρησιμοποιούμε περίσσεια 2 ( ανάλογα με τα δεδομένα της άσκησης) άρα στα καυσαέρια θα υπάρχει η περίσσεια του Ο2. Επίσης όταν η καύση γίνεται με αέρα τότε στα καυσαέρια θα υπάρχει όλο το Ν2 του αέρα.
Φάση 1η
Α-1 Διαθέτουμε 2,24L βουτανίου μετρημένα σε stp. Η ποσότητα αυτή του υδρογονάνθρακα καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα O2Να βρεθούν :
α. Η μάζα του νερού που παράγεται.
β. Ο όγκος του O2 μετρημένος σε stp.
A-2  12,6g C3H6 καίγονται πλήρως με το απαιτούμενο Ο2. Να βρεθούν :
α. Η μάζα του CO2 που παράγεται.
β. Ο όγκος του O2 μετρημένος σε stp.
A-3  Πόσα g 1-βουτενίου πρέπει να καούν πλήρως με το απαιτούμενο Οέτσι ώστε στα καυσαέρια να σχηματιστούν 88g CO2.
α. Πόσα νερού παράγονται ;
β. Πόσα L O2 μετρημένα σε stp απαιτούνται για την πλήρη καύση της μισής ποσότητας του υδρογονάνθρακα;  


Φάση 2η  Ασκήσεις καύσης

1. Διαθέτουμε 1,12L αερίου C2H6 μετρημένα σε stp. Ποσότητα αυτή καίγεται με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20%v/v O2). Να βρεθούν :
α. Πόσα g νερού σχηματίζονται;
β. Ποιος όγκος αέρα μετρημένος σε stp χρησιμοποιήθηκε ;
                                                                                                                        Απ 2,7g-19,6L
2.  50mL προπενίου καίγονται με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα(20%v/v O2). Να βρεθούν :
α. Ο όγκος του CO2 στα καυσαέρια.
β. Ο όγκος του αέρα που χρησιμοποιήθηκε.
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
                                                                                                                        Απ 150mL-1125mL
3.  30mL αλκενίου καίγονται με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα(20%v/v O2). Στα καυσαέρια υπάρχουν 150mL CO2.
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή.
β. Ποιος ο όγκος του αέρα που χρησιμοποιήθηκε;
γ. Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας           
                                                                                    Απ C5H10-1125mL-150mL-150mL-900mL

4.  20mL αλκινίου καίγονται με 2L αέρα(20%v/v O2). Στα καυσαέρια υπάρχουν 80mL CO2.
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή.
β.  Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
                                                                                                  Απ C4H-80mL-60mL-290mL-1600mL

5.  50mL αλκανίου αναφλέγονται με 5L αέρα (20%v/v O2). Στα καυσαέρια υπάρχουν 350mL Η2Ο (υδρατμοί).
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή.
β.  Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
                                                                             Απ C6H14 -300mL-350mL-525mL-4000mL
Φάση 3η  Ασκήσεις καύσης
New

6.  10mL αερίου αλκενίου αναφλέγονται με 500mL αέρα (20%v/v O2). Στα καυσαέρια υπάρχουν 40mL Η2Ο (υδρατμοί).
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή.
β.  Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
                                                                                                Απ C4H-40mL-40mL-40mL-400mL

7.  20mL αερίου αλκινίου αναφλέγονται με τον απαιτούμενο όγκο αέρα 550mL (20%v/v O2).
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή.
β.  Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
                                                                                                Απ C4H6 -80mL-60mL-440mL

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Περιοδικός πίνακας και ηλεκτρονιακή δομή


Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ισομέρεια


1η Φάση : Β-1 έως Β-3

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Διαλυτότητα


Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Ασκήσεις περιεκτικότητας


Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων


Για την Τρίτη 7/10/14 να κάνετε τις ασκήσεις Α-1 και Α-4.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΜΤ και ομόλογες σειρές


Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Για τη Δευτέρα 29/9/14 θα έχετε και τις παρακάτω ασκήσεις :

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με το γραφείο τύπου σας, προτίθεστε να ανακοινώσετε την επαναφορά του μαθήματος της Πληροφορικής στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επ’ αυτού του ζητήματος, θα θέλαμε να λάβετε υπ’ όψει τα ακόλουθα:
Η απόφασή σας αυτή θα επηρεάσει σημαντικά το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν αφορά μόνον στους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως στους μαθητές και στους γονείς τους. Η χώρα μας, εν μέσω περιόδου κρίσεως, χρειάζεται ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα με ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση. Γι’ αυτό η απόφασή σας πρέπει να είναι δίκαιη και απαλλαγμένη από συντεχνιακές πιέσεις, στοχεύοντας προς το συμφέρον της εκπαίδευσης και μόνο.

Δεν γνωρίζουμε τι θα ανακοινώσετε, όμως ελπίζουμε ότι η απόφασή σας δεν θα μετατρέψει το μάθημα της Χημείας σε «αποδιοπομπαίο τράγο», επειδή σε ορισμένους φαίνεται να είναι πολιτικά το πιο ανώδυνο. Η Χημεία είναι βασική επιστήμη, έχει αδιαμφισβήτητα εξέχουσα θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των προηγμένων χωρών και η αποπομπή της θα ήταν άκρως επιζήμια για ευρύτερους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

Το Υπουργείο μετά από 15 χρόνια φέρνει ένα νέο σύστημα για την εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια, που στηρίζεται σε τέσσεραβασικά μαθήματα. Είναι βασικά μαθήματα που έχουν να κάνουν με τονμαθητή και όχι με τις ιδιοτέλειες της κάθε συντεχνίας. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών δεν έχουν σκοπό να εισάγουν τους μαθητές μας απλά σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα για να γίνουν Γιατροί, Φυσικοί, Χημικοί, Μηχανικοί κ.τ.λ. Έχουν πολυδιάστατους στόχους και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Έχουν κυρίαρχο ρόλο σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τους νόμους της φύσης, τη σχέση αιτίας –αποτελέσματος (μέσα από τον πειραματικό τους χαρακτήρα) και να κατακτήσουν τη γνώση. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές να κατανοούν, συνεπώς να αξιολογούν και ενδεχομένως να δίνουν λύσεις σε θεμελιώδη ζητήματα της «ύπαρξής» τους που σχετίζονται τόσο με τον εξωτερικό τους κόσμο (φυσικός), όσο και με τον εσωτερικό τους (υγεία). Επίσης, συντελούν στο να λειτουργούν ελεύθερα και δημιουργικά μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, σεβόμενοι το περιβάλλον που ζούνε και να καθίστανται σταδιακά υπεύθυνοι καταναλωτές και ενεργοί πολίτες, απώτερος στόχος κάθε επιτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν είναι συντεχνιακό, είναι καθαρά παιδαγωγικό.

Ας εξετάσουμε τι μας δίδαξε η εμπειρία των 15 χρόνων με το τρέχον σύστημα και τις δύο κατευθύνσεις, Θετική και Τεχνολογική. Εκτός από τους μαθητές που στοχεύουν στις Επιστήμες Υγείας, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι επιλέγουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Επιλέγουν Τεχνολογική επειδή τους «αρέσει»; Όχι, την επιλέγουν γιατί κατά γενική ομολογία είναι πιο εύκολη. Ο μαθητής πετυχαίνει ευκολότερα τον στόχο του με λιγότερη προσπάθεια, αφού ο νομοθέτης επιτρέπει να διεκδικήσει τις ίδιες σχολές και από την Τεχνολογική και από την Θετική Κατεύθυνση. Στις Φυσικές επιστήμες, κύριε Υπουργέ, αυτό το ονομάζουμε «αρχή της ελαχίστης ενέργειας», με την οποία, ως γνωστόν, διέπεται ολόκληρο το σύμπαν, γιατί όχι και οι μαθητές μας; Όπως επίσης καλά γνωρίζετε κύριε Υπουργέ η Τεχνολογική κατεύθυνση έχει δύο κύκλους, αυτόν της Πληροφορικής & Υπηρεσιών και τον άλλο της Τεχνολογίας & Παραγωγής. Στον πρώτο κύκλο εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Πληροφορική και η Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο δεύτερο η Χημεία-Βιοχημεία και η Ηλεκτρολογία. Προς τα πού ισορροπεί το «σύστημα»; Δηλαδή ποιον κύκλο επιλέγουν και πάλι οι μαθητές μας; Αβίαστα επιλέγουν τα μαθήματα του κλάδου Πληροφορικής γιατί τα άλλα μαθήματα είναι ασυγκρίτως πιο δύσκολα και τους ασκούν μεγαλύτερη πίεση. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές μας ακολουθούν μια πολύ βασική αρχή της Χημείας, την αρχή «Le Chatelier», κοινώς την αρχή της «φυγής προ της βίας». Επίσης αβίαστα σχεδόν όλοι οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης επιλέγουν να εξεταστούν Πανελλαδικά στο σχετικά ευκολότερο μάθημα της Βιολογίας και όχι στο μάθημα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας, ως όφειλαν (καθώς εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους). Και ένα τελευταίο: γιατί, κύριε Υπουργέ, από τα μαθήματα επιλογής της Γ’ Λυκείου οι περισσότεροι μαθητές επιλέγουν το μάθημα «Πολυμέσα-Δίκτυα»; Το επιλέγουν γιατί τους αρέσει ή το επιλέγουν γιατί το μάθημα αυτό, όπως και τα περισσότερα μαθήματα Πληροφορικής, δεν εξετάζεται γραπτώς τον Ιούνιο, έτσι ούτε το βαθμό του Απολυτηρίου τους επηρεάζει και έχουν και ένα μάθημα λιγότερο να διαβάσουν;

Κύριε Υπουργέ γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κατάσταση αυτή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι προβληματική και το μάθημα της Πληροφορικής έχει υποβαθμιστεί στη συνείδηση των μαθητών, χωρίς να δείχνουν ότι ενοχλούνται οι διδάσκοντες. Είναι ένα καθαρά τεχνικό μάθημα στο επίπεδο της χρήσης των Η/Υ και γι’ αυτό διδάσκεται τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Η Χημεία, αντίθετα, είναι ένα βασικό μάθημα φυσικών επιστημών με υψηλές απαιτήσεις στη διδασκαλία του τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πειραματικό επίπεδο, που μόνο το οργανωμένο σχολείο μπορεί να προσφέρει. Είναι αλήθεια ότι μαθητές και γονείς αναρωτούνται, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν την υποβάθμιση του μαθήματος Χημείας, εκφράζοντας συνεχώς απορίες για τις λίγες ώρες διδασκαλίας της και τον αποκλεισμό της από την Τεχνολογική κατεύθυνση. Τα λάθη του προηγούμενου συστήματος, που οδηγούσε μαθητές από τη Τεχνολογική κατεύθυνση να εισάγονται σε περίπου 150 Τμήματα με βασικό μάθημα τη Χημεία, θα πρέπει να αποφευχθούν.  Είναι ευρέως γνωστό στη Πανεπιστημιακή κοινότητα ότι οι φοιτητές αυτοί, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις Χημείας, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.
Εάν εν τέλει θέλετε να επαναφέρετε στις Πανελλαδικές εξετάσεις την Πληροφορική, κατά τη γνώμη μας, αυτή θα πρέπει να εισαχθεί ως«ειδικό» μάθημα, ως πέμπτο δηλαδή πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα(χωρίς αντικατάσταση της Χημείας), για τους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήματα σχετικά με τη Πληροφορική, όπως ήδη γίνεται με το Σχέδιο για την εισαγωγή τους στις Αρχιτεκτονικές Σχολές ή τα Αγγλικά για την εισαγωγή τους στις Σχολές Αγγλικής Φιλολογίας.


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και στηριζόμαστε στην ορθή σας κρίση  και απόφαση.Διοικούσα Επιτροπή, Επιτροπή Παιδείας, Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης
Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Αραίωση ανάμιξη συμπύκνωση διαλυμάτων


Φάση 1η : ασκήσεις 1,2,3
Φάση 2η : οι υπόλοιπες ασκήσεις.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Συγκέντρωση 1η Φάση


Για τη Δευτέρα 31-3-14 Να κάνετε τις υπόλοιπες ασκήσεις στην καταστατική εξίσωση και τις ασκήσεις :1-7 από το παρακάτω φυλλάδιο . 
Απαντήσεις των ασκήσεων : 1. 0,4g -800mL 2. 0,1M - 1,852g 3. 4M - 12,04 1023 4. 0,22M 5. 0,5M 0,85%w/v 6. 8%w/w - 9,6%w/v 7. 0,8%w/v - 0,76%w/w